Få sikker grund under fødderne,
når du skal tage beslutninger på sundhedsområdet

DECIDEs senest løste opgaver:

Udarbejdet en Hvidbog om atopisk eksem. Hvidbogen er blevet til i et samarbejde mellem Atopisk Eksemforening, en række af landets førende eksemspecialister samt Medicinske Tidsskrifter og DECIDE. Hvidbogen kan findes her.

En analyse af det reumatologiske område for Gigtforeningen. To rapporter forventes offentliggjort i 1. halvår 2022. Der henvises til Gigtforeningens hjemmeside.


Analyser om speciallægemangel, kapacitet og den sene fase af Parkinsons sygdom

Hvordan er kapaciteten til behandling af Parkinsons sygdom? Hvor mange speciallæger i neurologi mangler? Hvilke centrale udfordringer skal adresseres i de kommende år? Hvad karakteriserer den sene fase af Parkinsons sygdom, og hvilke palliative udfordringer giver det? DECIDE har belyst disse spørgsmål i tre separate opgaver.

Rapport: Om mangel på neurologer.
Rapport: Fakta om kapacitet og behandling af parkinson-patienter i Danmark.

Vi skaber beslutningsgrundlag
baseret på analyse, evaluering og mange års erfaring

Lars Skytte Petersen

Lars er specialiseret indenfor sundhedsområdet. Han har været projektleder på mere end 50 større analyse- og evalueringsopgaver og har deltaget som projektmedarbejder på mere end 100 evaluerings- og analyseopgaver. Opgaverne er løst for både statslige og kommunale kunder, NGO’er og private virksomheder. Lars har særlige kompetencer på felterne: Evaluering, organisationsudvikling, anvendt forskning, bioteknologi og sundhedspolitik. Lars er uddannet cand. scient. pol. og har arbejdet i Sundhedsministeriet, rådgivningsvirksomheden COWI, ved SDU/Statens Institut for Folkesundhed og på Steno Diabetes Center Copenhagen. Han underviser på Syddansk Universitet (Folkesundhedsvidenskab) og på Københavns Universitet (Medicin) og er censor ved en række sundhedsfaglige universitetsuddannelser.

Følg Lars på Linkedin

De 3 hovedområder vi har specialiseret os i

Sundhedsøkonomisk analyse er kort fortalt økonomisk metode anvendt på sundhedssystemer og sundhedsydelser. Sundhedsøkonomisk metode bidrager til vores forståelse af, hvordan sundhedssystemer fungerer, og vejleder os omkring udformning af sundhedspolitik og regulering af udbuddet af og efterspørgslen efter sundhedsydelser.

Sundhedsområdet er karakteriseret ved en næsten umættelig efterspørgsel af behandlingstilbud. Uanset om sundhedsvæsenet finansieres over skatter eller sundhedsforsikringer er der behov for rationering af de mulige tilbud, og dette rejser igen behov for prioritering. Her tilbyder sundhedsøkonomisk analyse en række redskaber, der kan vejlede beslutningstagerne i en prioritering af, hvordan ressourcer bedst anvendes i sundhedsvæsenet.

DECIDE har erfaring med gennemførelse af sundhedsøkonomisk analyse med udgangspunkt i sundhedsvæsener i Danmark og Nordeuropa, herunder lægemiddeløkonomiske analyser.

Vi følger reformer i sundhedsvæsenet og yder strategisk og konkret rådgivning i relation til dette. Aktuelt løser vi en række opgaver med relation til Medicinrådet.

Se mere under værktøjer.

Modeller og evalueringskoncepter kan hjælpe evaluator med et system for, hvordan en evaluering kan gribes an. Men en god evaluering kræver, at evaluator har et solidt kendskab til og forståelse for konteksten for evalueringen.

Vi har i DECIDE stor erfaring med sundheds- og socialområdet fra talrige opgaver, som vi har løst gennem tiden. Vores udgangspunkt er, at man skal have et solidt kendskab til de projekter eller indsatser, som man evaluerer.

Vi har ikke én bestemt evalueringsmetode eller ét system, som vi altid tager udgangspunkt i. For os er det vigtigt, at alle evalueringer skræddersys til de særlige behov opgaven kræver. Vi vil dog ofte søge svar på, hvad “der virker – for hvem – hvornår – og under hvilke betingelser” (som ved realistisk evaluering).

Vi har allerede arbejdet med evaluering inden for et bredt felt på sundheds- og socialområdet. Vi har bl.a. været med til at evaluere telemedicin, sundhedsfremme og forebyggelsesprojekter, aktiveringsindsatser på beskæftigelsesområdet, indsatser for udsatte børn, særlige kursus- og rehabiliteringstilbud. Vi har erfaring med evalueringer i sygehusregi, kommunalt regi og på andre arenaer.

Registerstudier/Real World Evidence
Vi anvender eksisterende lokale eller nationale danske sundhedsregistre til en række formål, herunder beskrivelse af patientpopulationer og behandlingsforløb samt opfølgning af behandlingsindsatser med hensyn til resultat og ressourceforbrug. Denne type studier betegnes også som Real World Evidence, fordi data afspejler daglig praksis i sundhedsvæsenet. Derved adskiller disse studier sig fra klinisk kontrollerede studier.

Vi kan tage ansvar for alle eller nogle af projekt­faserne – etablering af styregruppe, udvikling af projektbeskrivelse og statistisk analyseplan, ansøgninger til datatilsyn og register­ansvarlige, databehandling og rapportering. Vi kan også facilitere projektet ved at stå for daglig projektledelse, mens andre parter står for dele af udførelsen.

Evaluering af donationer
Vi evaluerer donationer givet til forskning. Det kan være til et forskningsprogram eller forsknings­center. Eksempelvis har vi evalueret Center for Aktiv Sundhed (CFAS) ved Rigs­hospitalet.

Ved en evaluering af forskning kan en række ”objektive” forhold undersøges, f.eks. antal publicerede videnskabelige artikler, forskernes undervisnings­opgaver og vejledningsindsats. En anden metode er at undersøge elementer, der ofte er en forudsætning for god forskning. Organisationen skal være på plads og velfungerende. Forskningsteamet skal arbejde godt sammen. Aftagerne/målgruppen for forskningen skal kunne se relevansen, særligt ved klinisk forskning.

 

Værktøjer

 • Vi bistår med planlægning og afholdelse af workshops, seminarer eller konferencer, hvis emnet ligger inden for vores fagområde.

  Vi kan tilbyde mindre kursusforløb i f.eks. evalueringsmetoder, sundhedsøkonomiske metoder, DRG-systemet, reformprocesser i sundhedsvæsenet og lignende. Vi trækker i den forbindelse på vores erfaring som undervisere ved bl.a. Syddansk Universitet.

  Vi yder naturligvis også facilitering og processtøtte som led i vores analyse- og evalueringsopgaver.

 • Vores kompetencer er bygget op omkring fire typer af beslutningsproblemer:

  1. Medicinrådet og Amgros – vurdering af lægemidler til sygehusbehandling
  Vi udfører strategisk rådgivning, omkostningsanalyse, opgørelse af budgetkonsekvenser og skræddersyede opgaver.

  2. Teknologivurdering af lægemidler og andre behandlingsteknologier
  Vi udfører klassisk sundhedsøkonomisk evaluering af sundhedsteknologier på velfærdsøkonomisk teorigrundlag, herunder Cost-Consequence, Cost-Effectiveness, Cost-Utility, Budget Impact. Vi arbejder gerne efter det danske MTV-koncept og inkluderer de fire perspektiver: teknologi, organisation, personale og økonomi. Vi udfører gerne mini-MTV, som er et anerkendt og praktisk redskab.

  3. Finansiering og organisation af sundhedssystemer
  Vi vurderer og sammenligner finansiering og organisation i forskellige sundhedssystemer, herunder benchmarking af lægemiddelpriser, prioriterings­metoder og teknologivurderings- processer, evaluering af nye sundhedspolitiske tiltag, regulering på udbuds- og efterspørgselssiden, udvikling af nye organisationsformer/sundhedstilbud.

  4. Innovative sundhedsteknologier
  Vi udarbejder businesscase for nye, innovative sundhedsteknologier, herunder Disease Burden, Cost-of-Illness, dataindsamling under afprøvning, beregning af potentiale for sparede omkostninger eller omkostnings-konsekvens analyse.

 • Benchmarking kan med en metafor fra landbruget ses som en markvandring, hvor naboerne besigtiger hinandens afgrøder, og man udveksler erfaringer om arbejdsmetoder. DECIDE supplerer kvantitativ opgørelse af præstationsmål med kvalitative metoder, som f.eks. afdækker forskelle i arbejdspraksis eller rammer for sundhedsvæsenet. Eksempler på DECIDE projekter:

  • DECIDE sammenligner priser for sygehusmedicin i fem lande, og vi interviewer eksperter i hvert land for at forstå rammerne for prisfastsættelse i det enkelte land.
  • DECIDE undersøger i flere lande, hvor lang tid der går fra EMA-godkendelse, og indtil det nye lægemiddel kan ibrugtages på sygehuse, og vi beskriver lokale procedurer for vurdering af pris mv. for at forstå, hvad der påvirker tidsforløbet.
 • Vores arbejde med registerstudier er baseret på erfaring med registerforskning, praktisk kendskab til danske sundhedsregistre og overblik over statistiske metoder anvendt i registerforskning.

  DECIDE tilbyder at udvikle registerstudier og at bistå med gennemførelsen. I den indledende fase hjælper vi med at præcisere forskningsspørgsmålet, herefter afdækker vi, hvilke registre (eller andre dataindsamlingsmetoder) der kan levere valide data. Vi bistår med at skrive en projektbeskrivelse og eventuelt en statistisk analyseplan, som kan anvendes ved ansøgning om adgang til data, samt til at planlægge dataanalyser. Normalt vil en tredjepart stå for den praktiske gennemførsel af databearbejdning. DECIDE kvalitetssikrer og kommenterer resultater.

  Eksempel på DECIDE-projekt:

  • DECIDE udvikler projektbeskrivelse for et deskriptivt studie af lægemiddelanvendelse til et specifikt sygdomsproblem (luftveje). Projektbeskrivelsen indkluderer udvikling af algoritmer, som kan anvendes til kortlægning af første-, anden- og tredjelinjesbehandlinger med anvendelse af data i lægemiddelstatistikregisteret. DECIDE drøfter algoritmer med Forskerservice i Danmarks Statistik, inden DECIDE bestiller dataudtræk og tabeller i forskerservice på vegne af kunden, som er en lægemiddelvirksomhed. DECIDE kvalitetssikrer output og fortolker data for kunden.
 • Vi kan gennemføre surveys som hovedopgave eller som led i f.eks. en evaluering. Afhængigt af opgavens karakter benytter vi forskellige indsamlings- og databehandlingsmetoder.

  I forbindelse med en opgave for Dansk Blindesamfund indsamler vi kvantitative og kvalitative data fra en række kursusforløb. Vi etablerer en baseline og søger at måle effekten af et rehabiliteringsforløb, som Dansk Blindesamfund har udviklet.

 • Interviews indgår i mange af DECIDEs opgaver. Vi lægger vægt på, at interviewundersøgelser skal gennemføres med udgangspunkt i gennemarbejdede interviewguides. Vi gennemfører strukturerede og semistrukturerede interviewundersøgelser som led i flere af vores opgaver, eksempelvis på følgende DECIDE-opgaver:

  • Interviewundersøgelse med projektmedarbejdere og vigtige eksterne interessenter til projektet “Hej Sundhedsvæsen”, opgave for Dansk Selskab for Patientsikkerhed og TrygFonden
  • Interviews med kursister som har deltaget i rehabiliteringsforløbet “Over Dørtærskslen”, opgave for Dansk Blindesamfund
  • Interviewundersøgelse med nationalt ansvarlige myndigheder vedrørende priser på sygehusmedicin, opgave for Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse (sammen med COWI)
 • Når forskning skal evalueres, kan det være nødvendigt at samle et reviewboard bestående af anerkendte forskere, der kan medvirke til evalueringen.

  Denne metode benyttede DECIDE i forbindelse med evalueringen af Center for Aktiv Sundhed ved Rigshospitalet, der havde modtaget en donation til sit forskningsprogram på 46 mio. kr. fra TrygFonden. DECIDEs opgave var at samle panelet af forskere, indsamle materiale til brug for evalueringen, arrangerer et to-dages evalueringsmøde i København samt sammenskrive resultaterne fra evalueringsprocessen i en rapport.

Referencer

(Klik på logo for at se opgavebeskrivelse)

DECIDE – Healthy Decisions

Who we are

DECIDE is a consultant company formed in 2015 by Lars Skytte Petersen.

Our mission is to support decision makers in the health care and welfare service sector. The company is located in the Copenhagen area.

Why choose DECIDE

We master Health Technology Assessment (HTA), Health Economics and Outcomes Research (HEOR) and evaluation of programmes/interventions in health care and the welfare service sector.

We combine deep insights into the Danish health care system with an international outlook based on the know-how we have acquired from our comparative analyses of different health care systems in Europe.
We are flexible and client focused.

What we do

Our health economic projects comprise the following disciplines:

 • Decision analytic modelling (CEA and CUA, Budget Impact)
 • Cost analysis of drug therapies (mandatory in submission for the Danish Medicine Council)
 • Real World Evidence Studies
 • Landscape analysis / Roadmap for Market Access
 • Health Technology Assessments with a broad perspective analysing both the economy, the technology, and implications for the organisation and patients
 • Comparison of European health care systems.

We evaluate programmes or interventions in health care and the welfare service sector, typical from a societal view and involving both qualitative and quantitative assessment of outcomes.

We also evaluate research programmes aiming at improving public health.

We assist decision makers in initiating interventions and facilitate projects in health care and the welfare service sector.

Clients

We have provided services for drug companies, non-profit health care organisations and government agencies such as the Danish Ministry of Health and the Danish National Board of Health.

Strategic partners

We collaborate with COWI (www.cowi.dk), IHE – The Swedish Institute for Health Economics (IHE.SE) and SRS (Scandinavian Regulatory Services) on health economic projects.

Contact information

Lars Skytte Petersen, Msc. in Political Science, Chief Adviser, Partner in DECIDE

Lars has worked on several assignments on pharmaceuticals, for example benchmarking of prices on hospital pharmaceuticals in five European countries for the Danish Ministry of Health and benchmarking of Health Technology Assessments in four European countries (client was a pharmaceutical company). Prior working experience includes eight years in the Ministry of Health, nine years at the consulting company COWI, and three years at the University of Southern Denmark. Lars is an expert in administrative and political decision-making processes in the health care sector.

Lars has been project leader on more than 50 evaluations of health care interventions and projects, and he has participated as a project member on more than 100 evaluation assignments.

Kontakt

Lars Skytte Petersen
lsp@decide.nu
+45 60 72 82 05

CVR 4056 1692

Decide